Kursy językowe


UNIWERSYTECKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie
42-200 Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

tel: +48 34 3783 119, +48 34 3783 120

e-mail: ucku@ujd.edu.pl

www.ucku.ujd.edu.pl

Prowadzimy kursy z następujących języków:

Wszystkie zajęcia prowadzone są w grupach od 7 do max 12 osób, na kursach bezpłatnych (dla studentów) do max 25 osób

Cennik kursów językowych część 1.

Cennik kursów językowych część 2.


Zapraszamy:

 • dzieci od lat 4-10
 • młodzież starszych klas szkoły podstawowej i liceów
 • studentów
 • doktorantów
 • absolwentów UJD
 • pracowników UJD
 • dorosłych
 • firmy i instytucje

Dla studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie kursy języków rzadkich są BEZPŁATNE*. Pozostałe kursy jęyzkowe oferujemy w atrakcyjnych cenach.

Co po kursie?

Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego organizuje dla społeczności akademickiej i wszystkich zainteresowanych egzaminy certyfikujące, potwierdzające poziom znajomości języka obcego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Językowego. Po zdaniu egzaminu Kandydat otrzymuje Akademicki Certyfikat Znajomości Języka Obcego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Oferujemy:

Kursy języka ogólnego (język angielski/ język niemiecki/język francuski) Intensywność spotkań: jeden raz w tygodniu (90 minut) lub kursy intensywny ( 2 x w tyg. 90 min.) przeznaczony dla osób które w krótkim czasie chcą osiągnąć znaczący postęp w nauce. Charakteryzuje się dużym natężeniem zajęć. Kurs jest idealnym rozwiązaniem dla osób ,które pragną szybko przyswoić podstawy lub odświeżyć swoją znajomość języka obcego.

Kursy języka ogólnego przeznaczone są zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają naukę języka obcego, jak i dla tych, którzy pragną udoskonalić swoje umiejętności językowe. Kurs prowadzony jest na sześciu poziomach zaawansowania zgodnymi ze standardami Rady Europy:

Poziom 1 A1 początkujący (starter) - Przeznaczony dla osób które nigdy nie uczyły się języka angielskiego. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie jest w stanie zrozumieć i wykorzystać w mowie i piśmie podstawy gramatyki angielskiej. Zna użyteczne zwroty i słownictwo pozwalające porozumieć się w codziennych zwykłych sytuacjach tj. w trakcie podróży, zakupów, rozmowy z przyjaciółmi. Potrafi zrozumieć proste informacje, teksty ogłoszenia i instrukcje.

Poziom 2 A1+ podstawowy (elementary) - Kurs ten kierowany jest do osób, które uczyły się języka angielskiego. Zajęcia utrwalają i pogłębiają znajomość języka w celu osiągnięcia umiejętności niezbędnej do komunikowania się na poziomie podstawowym. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Poziom 3 A2 ponadpodstawowy (pre-intermediate) - Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Poziom 4 B1 średniozaawansowany (intermediate) - Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane, lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Poziom 5 B2 zaawansowany (upper-intermediate) - Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Poziom 6 C1 zaawansowany (advanced) - Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

Poziom 7 C2 (proficiency) - Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Kursy języków rzadkich:

 • słowackiego (z native speakerem)
 • czeskiego
 • serbskiego
 • macedońskiego
 • hiszpańskiego
 • rosyjskiego
 • włoskiego
 • portugalskiego (z native speakerem)
 • chińskiego

Dla studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie BEZPŁATNIE (dla studentów w ramach PSW).

Kursy specjalistyczne (Business English, Medical English, English for Tourism) Kursy języka specjalistycznego ( 1x w tyg. 90 min) na poziomie A2-B2 są dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych słuchaczy. Oferujemy różnorodny zakres tematyczny oraz autorskie programy. Każdy z naszych kursów ma na celu pogłębienie znajomość języka mówionego oraz pisanego dla potrzeb zawodowych oraz naukowych:

Business English - kurs biznesowy prowadzony na trzech poziomach zaawansowania (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate). Aby uczestniczyć w kursie niezbędne są podstawy języka angielskiego. W trakcie kursu słuchacz umiejętnie rozwija wszystkie sprawności językowe tj. słuchanie, pisanie, czytanie i mówienie. Oprócz kompetencji językowych uczeń będzie doskonalił swoją wiedzę z takich dziedzin jak marketing, reklama, handel oraz finanse. Celem kursu jest swobodne komunikowanie się w sytuacjach biznesowych, przygotowanie do prowadzenia negocjacji oraz pisania korespondencji (CV, list motywacyjny itp.).

Medical English - Kurs medyczny skierowany do personelu medycznego wszystkich szczebli oraz studentów kierunków medycznych. Celem kursu jest podniesienie ogólnych kompetencji językowych oraz poszerzenie słownictwa z zakresu medycyny. Zapoznaje uczących się z organizacją pracy w brytyjskich i irlandzkich szpitalach oraz uczy reagowania w typowych sytuacjach codziennych, takich jak telefonowanie w sprawach służbowych, wypełnianie dokumentacji medycznej, prowadzenie rozmów z pacjentami, członkami ich rodzin oraz personelem medycznym. Zakres tematyczny kursu obejmuje : podstawowe informacje na temat zdrowia i chorób, anatomia, serce, układ krwionośny i jego choroby, narządy zmysłów i powikłania chorobowe, narządy płciowe, choroby nowotworowe, badanie lekarskie i stawianie diagnoz oraz środki farmakologiczne.

English for Tourism - Angielski w turystyce, kurs prowadzony na trzech poziomach zaawansowania (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate) dla osób zajmujących się zawodowo turystyką oraz studentów szkół turystycznych i hotelarskich. Program oparty na zagadnieniach z takich dziedzin jak: praca w biurze, zarządzanie turystyką, relacje z klientami, pilotowanie wycieczek, podróże służbowe. Celem kursu jest rozwinięcie sprawności mówienia i pisania, niezbędnych w branżach związanych z turystyką. Słuchacze będą mieć okazje pracować na autentycznych tekstach a specjalnie dobrane strategie nauczania pozwolą maksymalnie wykorzystać czas akwizycji językowej.

Konwersacje (1x w tyg. 90 min) zajęcia grupowe raz w tygodniu z native speakerem. Celem kursu jest doskonalenie umiejętności swobodnej komunikacji w języku obcym.

Kurs maturalny (2 semestry, 1 semestr 1x w tyg. 90 min., 2 sem. 2x w tyg. 90 min.) stanowi doskonałą formę kompleksowego przygotowania do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Każdy maturzysta uczestniczący w naszym kursie z pewnością:
-poprawi umiejętność rozumienia tekstu czytanego oraz formułowania wypowiedzi pisemnych, zgodnie z wymogami egzaminu maturalnego,
-udoskonali umiejętność rozumienia ze słuchu,
-pogłębi umiejętność wypowiadania się, pokonując strach przez egzaminem ustnym,
-zapozna się z technikami egzaminacyjnymi, rozwiązując przykładowe arkusze maturalne.


Kurs języka angielskiego/niemieckiego/hiszpańskiego dla dzieci (1x w tyg. 90 min w tym 45min. zajęć tradycyjnych i 45 min. zajęć multimedialnych na tablicy interaktywnej). Kurs umożliwi uczniom otwarcie się na nowe treści poznawcze oraz obszary, które w istotny sposób poszerzają granice ich funkcjonowania i umożliwiają dostęp do nowego świata oraz całej gamy nowych doświadczeń. Nadrzędnym celem kursu jest zainteresowanie najmłodszych uczniów nauką języka, uwrażliwienie ich na język angielski spotykany w życiu codziennym oraz wykształcenie zachowań sprzyjających przyswajaniu języka, przede wszystkim rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu oraz zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętność poprawnego reagowania werbalnego i niewerbalnego na instrukcje nauczyciela. Kurs skupia się na rozwoju sprawności rozumienia ze słuchu, umiejętności komunikacji na poziomie wyrazu i prostego zdania oraz wypracowaniu gotowości do rozpoczęcia nauki czytania.


Zajęcia w grupach kameralnych (2 os. w grupie) są dostosowane do indywidualnych potrzeb kursanta. Dodatkowo oferujemy grupy kameralne (3-4 os. lub 5-6 os.). Program nauczania podporządkowany do wymagań słuchaczy. Lektor w całości poświęca swój czas tylko Tobie! Szybciej wychwytuje Twoje słabe strony i pomaga Ci rozwijać umiejętności językowe.

Wpłaty:
Opłaty za kurs pobierane są za semestr lub w ratach przelewem na konto lub w kasie Uczelni.

* w ramach PSW